Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

zsodborarska

Základná škola s materskou školou Odborárska 2

Native lektori a viac výtvarnej výchovy na základnej škole.

Profil školy

Základnou filozofiou školy je poskytnúť žiakom všeobecné vzdelanie s vyváženým podielom prírodovedných a humanitných predmetov s dôrazom na cudzie jazyky a výtvarnú výchovu. V triedach je nižší počet žiakov a ku každému pristupujú individuálne. Rodinný charakter školy vychádza z kapacity budovy školy (maximálne 200 žiakov) a z práce kolektívu pedagógov, ktorí uprednostňujú komunikáciu so žiakmi pred direktívnym prístupom k deťom. Prijímaním nových pedagógov zameraných na cudzie jazyky, sa zvyšuje vzdelanostná úroveň žiakov v oblasti komunikácie v cudzom jazyku. Vychovávajú v nich prostredníctvom umenia a výtvarnej tvorby vzťah ku kráse a umeniu, ale aj vzťah k ľuďom a k sebe samému, kladný vzťah k prostrediu, v ktorom žijú a k jeho okoliu.

Škola sa zameriava na:

• prípravu žiakov na štúdium v zahraničí a bilingválne gymnáziá
• metóda „CLIL“ (Content and Language Integrated Learning )
• metóda „Jolly phonics“ (comprehensive programme, based on the proven, fun and muliti-sensory synthetic phonics method that gets children reading and writing from an early age)
• zavádzanie moderných metód práce a učebných pomôcok a využívanie internetu vo vyučovacom procesu, projektové vyučovanie v rámci INFOVEKU
• nízky počet žiakov v triedach a individuálny prístup k deťom, rodinné prostredie školy, v ktorom sa stráca anonymita detí a stres
• služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga priamo v škole
• rozvoj talentu detí v oblasti výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy
• rozvoj zdravého životného štýlu detí v rámci plnenia úloh projektu „Školy podporujúce zdravie“, zážitkové vyučovanie
• samostatnú školskú jedáleň s vlastnou vývarovňou
• školy v prírode a ozdravovacie pobyty pri mori, plavecké a lyžiarske kurzy
• krúžkovú činnosť v rámci ŠKD zameranú na športové aktivity – volejbal, futbal, hádzaná, pozemný a ľadový hokej, moderné tance, výtvarné činnosti, módnu tvorbu, ekológia, krúžky nemeckého a anglického jazyka, prácu s počítačmi a internetom, turistiku v rámci sobôt.

Projekty a aktivity žiakov :

Medzinárodný projekt „Uprostred Európy“: – v spolupráci s Kultúrnym strediskom na Vajnorskej ulici, Umeleckou školou vo Viedni sa uskutočnila výmenná výstava výtvarných prác žiakov vo Viedni a prác umeleckej školy v Bratislave, na tomto podujatí bola dohodnutá ďalšia spolupráca medzi školami.
Šampióni udržateľnosti – V spolupráci s firmou Henkel zrealizovali interaktívnu vyučovaciu hodinu prírodovedy vo štvrtom ročníku.Vyškolení zamestnanci firmy Henkel zoznámili deti počas vyučovania s každodennými návykmi z domácnosti, ale aj z prostredia školy, ako šetriť energiu, vodou, ako triediť odpad a pod. Hodina mala zábavno-vzdelávací charakter, kde riešili situácie z bežného života. Cieľom projektu bolo, aby práve deti svojim pozitívnym správaním ovplyvňovali svojich rodičov a kamarátov vo vzťahu k životnému prostrediu a záchrany našej planéty. Maskotom projektu je zemeguľa, ktorého deti umiestňovali v triede práve tam, kde sa dá šetriť energiou a vodou. Projekt zapadol do filozofie našej školy, ktorá robí množstvo enviromentálnych aktivít.

Kontakty:

Odborárska 2, 831 02  Bratislava

Email: skola@zsodborba.edu.sk

Web: www.zsodborba.edu.sk

Tel: +421  2 492 026 11

Riaditeľka školy : Mgr. Ľubica Daneková

 

Pridaj komentár