Nové Mesto - najlepšia časť BratislavyNové Mesto - najlepšia časť Bratislavy

Základné školy v Novom Meste v kocke

Pre budúcich prváčikov a ich rodičov sú tieto dni výnimočné. Nielen kvôli situácii ohľadne pandémie koronavírusu, ale aj z dôvodu, že si vyberajú školu, ktorú budú ich deti navštevovať ďalších 9 rokov. Hľadajú miesto, ktoré im poskytne najlepšie vzdelávacie a sociálne možnosti bez toho, aby ho osobne navštívili. Pripravil som pre vás preto krátky prehľad, v ktorom nájdete všetky štátne základné školy v Novom Meste, ktorý vám uľahčí rozhodovanie, na ktorú školu poslať prihlášku.

 

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23

Škola rodinného typu sa nachádza vo svahovitom prostredí na Kramároch. Profiluje sa na vyučovanie cudzích jazykov, environmentálnu výchovu a telesnú a športovú výchovu.  Podľa riaditeľky školy Mgr. Dolnákovej sa škola zameriava na výučbu jazykov. Už od prvého ročníka sú posilnené hodiny anglického jazyka a škola spolupracuje s lektormi z jazykovej školy Class. Už na prvom stupni prebieha aj výučba nemeckého jazyka a ako jediná škola poskytuje aj výučbu francúzskeho jazyka už od druhého ročníka. Rozvoj jazykových zručností pokračuje v ďalších ročníkoch prostredníctvom projektov E-Twinning a Erasmus+. Environmentálne aktivity v škole sú rozvíjané aj vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne.

 

zakladne-skoly-v-novom-meste-zatisie

Základná škola s materskou školou, Česká 10

Patrí tradične medzi najobľúbenejšie základné školy v Novom Meste. Výuku anglického jazyka majú vo svojich ostnovách už prváčikovia, druhostupniarom pribúda do osnov druhý cudzí jazyk – ruština. Škola je vhodná aj pre deti s hudobným nadaním. Ponuka školy je netradične rozšírená o vyučovanie hudobnej výchovy, kde sa žiaci učia hrať na zobcovú flautu. Riaditeľka školy, Iveta Kopášková, vyzdvihuje spoluprácu školy so Slovensku filharmóniou na projekte Hudobná akadémia a v škole pôsobí aj hudobné oddelenie Základnej umeleckej školy so sídlom na Hálkovej ulici.

 

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54

Riaditeľka školy, Zuzana Saliniová, ju opisuje ako školu štyroch ročných období a rodinnej pohody. Nachádza sa pri lesoparku na Kolibe a ide o školu rodinného typu. Dva cudzie jazyky, angličtina a nemčina, sú to výuky zaradené už od prvého ročníka. Deti sa v rámci hudobnej výchovy učia hrať na flaute. V škole je vybudovaná unikátna drevená nadstavba s dvoma triedami a ďalšie zrekonštruované učebne, interaktívna trieda, telocvičňa aj ihrisko s umelým trávnikom a osadenými fitness prvkami.

 

zakladne-skoly-v-novom-meste-prvacik

Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12

Škola zameraná na pohyb, šport a zdravý životný štýl ponúka výučbu anglického jazyka už pre prváčikov. V šiestom ročníku si žiaci môžu ako ďalší cudzí jazyk vybrať nemčinu alebo ruštinu. Dôraz je kladený aj na prácu s počítačom. Tento predmet je zaradený do vyučovacích osnov 3. ročníka.  Žiaci sú vedený k pohybu, športu a zdravému životnému štýlu. Športové aktivity sú zaradené v aktivitách školy nad rámec telesnej výchovy v rámci hodín športovej prípravy a krúžkov. Riaditeľ školy, Dušan Noga, informuje, že žiaci absolvujú kurzy plávania, korčuľovania a lyžovania. Športové krúžky môžu absolvovať v posilňovni, zrekonštruovanej telocvični alebo na jednom z najmodernejších športovísk na Slovensku.

 

Základná škola s materskou školou, Odborárska 2

V tejto základnej škole sa môžu žiaci stretnúť s jazykovými native lektormi. Anglický jazyk je vyučovaný metódou CLIL predovšetkým počas matematiky, prírodovedy, geografie a informatiky Na 1. stupni základnej školy sa anglický jazyk vyučuje aj metódou Jolly Phonics. Žiaci absolvujú Cambridge skúšky a získavajú certifikáty o úrovni vedomostí z anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk – nemčina je od 3. ročníka dobrovoľná a od 6. ročníka povinná. Riaditeľka školy, Ľubica Daneková dodáva, že škola má rozšírené vyučovanie výchovnej výchovy a bohatú krúžkovú činnosť zameranú na rozvoj výtvarného talentu.

 

zakladne-skoly-v-novom-meste-usmev

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75

Škola je známa svojím individuálnym prístupom k žiakom a filozofiou hľadania kompromisu medzi klasickými a modernými metódami vyučovania. Ako informuje riaditeľka školy, Katarína Čuntalová, mottom školy je: „Škola, ktorá počúva“. Za veľmi dôležitú považuje komunikáciou so všetkými, ktorí školu tvoria, t.j. zamestnancami, rodičmi aj žiakmi školy. Škola nie je zameraná na žiadnu oblasť alebo predmety, žiakov chce rozvíjať všestranne. Výuka anglického jazyka začína v prvom ročníku a v šiestej triede si žiaci môžu vybrať nemčinu, ruštinu alebo španielčinu. Pre najmenších žiakov využívajú Hejného metódu vyučovania, ktorá skladá 12 základných princípov do uceleného konceptu.

 

Základná škola s materskou školou, Sibírka 39

Škola ponúka prvákom výuku anglického jazyka a formou krúžkovej činnosti aj výuku nemčiny s možnosťou účasti native lektorov prostredníctvom spolupráce s jazykovou školou. Žiaci majú možnosť absolvovať Cambridge skúšky a získať tak certifikát o úrovni znalostí cudzieho jazyka. Ako informuje riaditeľka školy, Milena Partelová, ako jediná škola ponúka vyučovanie čínskeho jazyka. Ten sa vyučuje prostredníctvom krúžkovej činnosti vďaka spolupráci s Konfuciovým Inštitútom a Čínskou republikou.

 

Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2

Škola je zameraná na intenzívnu výučbu cudzích jazykov. Nemecký jazyk je povinný už pre prváčikov a v treťom ročníku k nemu pribudne anglický jazyk. V Škole pôsobia jazykoví lektori, ktorí pracujú so žiakmi v piatom, siedmom a ôsmom ročníku. Ôsmaci a deviataci majú možnosť získať medzinárodne certifikáty z nemeckého a anglického jazyka. Riaditeľka školy, Monika Hulenová, hovorí, že okrem jazykových projektov prebiehajú v škole aj projekty environmentálne, zamerané na zdravú výživu a rôzne krátkodobé či tematicky zamerané projekty.

 

Pridaj komentár